24

04/2019

Trận thủy chiến 'vô tiền khoáng hậu' của binh chủng Tăng - Thiết giáp

Trong chiến dịch Hồ Chí Minh, đại đội Tăng - Thiết giáp 45 thuộc tiểu đoàn Bộ binh Cơ giới 23 đã có một trận...

24

04/2019

Xã hội

Bà hoàng quyền lực nhà Nguyễn dùng quần áo cũ, quạt rách, là ai?

Lấy vô chiêu để thắng hữu chiêu, Từ Dụ trải qua 10 đời vua Nguyễn, đứng thẳng giữa hậu cung rối ren, đôi khi là...