Từ ngày 1/1/2021, người lao động sẽ được hưởng nhiều quyền lợi về thu nhập bao gồm tiền lương, thưởng,... được quy định tại Bộ Luật Lao động năm 2019.

Văn Thắng / Lao Động

Nguồn: https://laodong.vn/infographic/nhung-diem-moi-bo-sung-ve-luong-thuong-cua-nguoi-lao-dong-tu-112021-865384.ldo