Nếu không có Mặt Trăng, Trái Đất sẽ quay nhanh, một ngày ngắn hơn 24 giờ và các vùng khí hậu bị thay đổi theo hướng tiêu cực.

Mai Phương (Nguồn: AumSum Time) / Tri Thức Trực Tuyến