Thực hiện Công văn số 3608/BGTVT-VT ngày 15/4/2020 của Bộ Giao thông vận tải về việc triển khai thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại cuộc họp thường trực Chính phủ ngày 15/4/2020; Sở Giao thông vận tải yêu cầu các đơn vị thực hiện một số nội dung sau:

1. Tiếp tục thực hiện nghiêm việc dừng hoạt động vận tải hành khách theo chỉ đạo của Sở Giao thông vận tải tại Văn bản số 567/SGTVT-KHTCVT ngày 31/3/2020 để triển khai thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ và Công điện số 04/CĐ-UBND ngày 31/3/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai và Thông báo số 574/TB-SGTVT ngày 01/4/2020 về tạm đình chỉ hiệu lực có thời hạn các loại phù hiệu, biển hiệu của xe kinh doanh vận tải.
Thời gian áp dụng: Tiếp tục thực hiện kể từ 00 giờ ngày 16/4/2020 cho đến khi có thông báo mới của cấp có thẩm quyền.
2. Thanh tra Sở Giao thông vận tải
- Tiếp tục phối hợp với các lực lượng chức năng kiểm tra, xử lý nghiêm đối với các trường hợp vi phạm; chú ý kiểm tra, xử lý, không để xảy ra việc tự phát của “xe dù” do cấm hoạt động vận tải khách công cộng.
 - Phối hợp với lực lượng Cảnh sát giao thông kiểm soát chặt ngay tại các chốt kiểm dịch; tiếp tục lưu ý những phương tiện (5 chỗ - 7 chỗ) có dấu hiệu chở khách để có biện pháp xác minh và phối hợp với các cơ quan chức năng khác xử lý nghiêm (nếu có). Tổng hợp, báo cáo kết quả hàng ngày.
Sở Giao thông vận tải yêu cầu các đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện./.
                                                     (Theo Văn bản số 699/SGTVT-KHTCVT ngày 15/4/2020 của Sở GTVT Gia Lai)

PV / sgtvt.gialai.gov.vn

Nguồn: http://sgtvt.gialai.gov.vn/News/hoat_dong_chung/THONG-BAO-TIEP-TUC-THUC-HIEN-DUNG-HOAT-%C4%90ONG-VAN-TA.aspx