Nếu kích thước Mặt Trời tăng gấp đôi, con người và toàn bộ sinh vật trên Trái Đất sẽ diệt vong.

Video: Unveiled.

Ngọc Anh / Tri Thức Trực Tuyến