Vừa qua, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ban hành Quyết định số 308/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty cổ phần Gia Lai CTC (Công ty).

Cụ thể, theo thông tin từ UBCKNN, Công ty cổ phần Gia Lai CTC bị phạt những lỗi lần lượt như sau: Phạt tiền 85 triệu đồng theo quy định tại Điểm b Khoản 4 Điều 33 Nghị định số 108/2013/NĐ-CP do không công bố thông tin theo quy định pháp luật.

Cụ thể, Công ty không công bố trên trang thông tin điện tử của Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX), hệ thống CBTT của UBCKNN và trang thông tin điện tử của Công ty đối với một số thông tin định kỳ, bất thường theo quy định pháp luật.

Ngoài nhận các hình thức phạt cảnh cáo với những hành vi khác, trong dịp này, Gia Lai CTC còn bị phạt tiền 85 triệu đồng nữa do vi phạm quy định pháp luật quản trị công ty về triệu tập, tổ chức họp và thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông.

Cụ thể, công ty gửi thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) năm 2019 ngày 17/6/2019 trong khi danh sách cổ đông được Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam lập ngày 05/6/2019 là chưa đảm bảo tuân thủ quy định Khoản 1 Điều 137 Luật Doanh nghiệp 2014, Điều 8 Nghị định số 71/2017/NĐ-CP về việc danh sách cổ đông có quyền dự họp ĐHĐCĐ được lập không sớm hơn 05 ngày trước ngày gửi giấy mời họp ĐHĐCĐ.

PV / taichinhdoanhnghiep.net.vn

Nguồn: https://taichinhdoanhnghiep.net.vn/cong-ty-gia-lai-ctc-bi-phat-170-trieu-dong-d16831.html